سرفصل دروس

سرفصل دروس ترم اول:

سرفصل دروس ترم های دوم و سوم نیز بزودی در سایت ارائه می گردد.

هندسه ترسیمی (پرسپکتیو)

اهداف دوره

در این دوره دانشجو توانمندی در ترسیم سه بعدی پلان های معماری داخلی و مبلمان در حالت های یک نقطه ای، دو نقطه ای بدون استفاده از نرم افزار را فرا می گیرد. انتظار می رود دانشجو در این درس در ابتدا با مفاهیم هندسی، فضا، اشیا، مکان، مقرو موضع آشنا گردد. همچنین باید قادر به شناخت زوایا، اندازه ها، احجام باشد، بتواند سطح و سطوح و احجام را محاسبه نماید. همچنین آموزش خواهد دید که که انواع نما و روش ترسیم آن را بشناسد. با مفاهیم پرسپکتیو و انواع آن آشنا گردد. شناخت نور، طیف نوری، طریقه تابش، اثرات و کاربرد های نور را خواهد آموخت. شناخت سایه، نحوه شکل گیری، شناخت اجسام واقع در سایه از اهداف دیگر این درس می باشد.

 محتوای دوره

۱٫ آشنایی با نماها

۲٫ آشنایی با سه نما و اصطلاحات پرسپکتیو

۳٫ اصول ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای

۴٫ اصول ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای از طریق مثال های معماری داخلی

۵٫ آشنایی با مفاهیم نور وسایه

۶٫ اصول ترسیم سایه اجسام در نوار طبیعی

۷٫  اصول ترسیم سایه اجسام در نوار مصنوعی

۸٫ آشنایی با اندازه ها و زوایا

۹٫ آشنایی با اصول مقدماتی نقشه کشی

۱۰٫ آشنایی با اصول مقدماتی نقشه برداری

 ترسیم فنی (نقشه کشی)

 اهداف دوره

توانمندی در برداشت ابعادی از فضاهای موجود، بکارگیری مقیاس در ترسیمات و ترسیم نقشه فضاهای معماری داخلی از اهداف فنی دوره می باشد، در این درس ابتدا مفهوم مقیاس و کاربرد آن بحث می گردد، سپس محاسبه و اندازه گیری یک جسم بر روی زمین و نقشه آموزش داده می شود. مفهوم نما مورد بحث قرار گرفته و دانشجو باید بتواند یک، دو، سه، چهار، پنج و شش نمای یک جسم را ترسیم نماید. مجهول یابی بر اساس اطلاعات موجود موضوع دیگر آموزش دانشجو خواهد بود. انواع روش های ترسیم فنی را دانشجو باید یاد گیرد. همچنین باید یتواند راه پله، اتاق، سرویس بهداشتی، ساختمان، مبلمان و میز و صندلی اداری و تجاری و خانگی را ترسیم نماید.

 محتوای دوره

۱٫ آشنایی با مفاهیم اولیه

۲٫ آشنایی با مفاهیم سه نما

۳٫ آشنایی با مفاهیم شش نما

۴٫ مجهول یابی و آشنایی با پلان

۵٫ آشنایی و محاسبه انواع مقیاس

۶٫ ترسیم فنی در معماری داخلی

۷٫ رولوه

۸٫ نحوه ترسیم پله و راهرو، اتاق، سرویس بهداشتی و ساختمان

۹٫ ترسیم مبلمان، میز و صندلی اداری، تجاری و خانگی

۱۰٫ آشنایی با انواع قلم و راپید

 آموزش سبک های معماری داخلی (فرم، فضا، رنگ، طراحی)

 اهداف دوره

انتظار می رود دانشجو در این درس انواع سبک های معماری جهان و ایران در دوره های باستان، رنسانس و معاصر فرا گیرد. سپس با تاکید بیشتر برروی معماری ایرانی به انجام یک پروژه عملی بیشتر دارد. در این درس انتظار می رود حداقل مفاهیم فرم، فضا، رنگ و طراحی بصورت کاربردی، سیستماتیک و نظام مند تحت قالب یکی از سبک های معماری مورد آموزش و یادگیری قرار گیرد.

 محتوای دوره

۱٫ مبانی هنرهای تجسمی و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی

۲٫ آشنایی با مبانی رنگ شناسی و کاربرد آن در طراحی داخلی

۳٫ کارگاه طراحی پایه

۴٫ اصول سازمان بندی هنری

۵٫ شناخت شاخص های طرح در هنرهای تجسمی

۶٫ شناخت سبک های معماری دنیا

۷٫ شناخت سبک های معماری ایرانی

۸٫ شناخت فضا

۹٫ شناخت اصول طراحی

مبانی طراحی داخلی و اصول دکوراسیون

 اهداف دوره

در این درس دانشجو با عوامل سازمان بندی فضا های داخلی از طریق آموزش اصول طراحی داخلی شناخت مواد و مصالح و … آشنا خواهد شد. آشنایی با مفاهیم عرصه و نحوه کاربرد آن در محیط های مسکونی از اهداف دیگر می باشد. انتظار می رود دانشجو بتواند با شناخت مصالح و مواد مختلف قادر به انجام یک طراحی داخلی محیط مسکونی، اداری یا تجاری باشد. این موضوع با انجام یک پروژه عملی هدفمند تر خواهد بود. شناخت مواد، مصالح، نور، سایه و مفاهیم کاربردی طراحی، بعنوان اجرای اصلی انجام یک طراحی و معماری داخلی در این پروژه حاصل و بکار گرفته می شود. طراحی دکوراسیون اعم از خانگی، تجاری و اداری با اصول و مفاهیم تئوریک و کاربردی مطرح در مدل های موجود آمریکا، اروپا و ایران از انتظارات دیگر می باشد.

 محتوای دوره

۱٫ معرفی عرصه ها در معماری داخلی محیط های مسکونی

۲٫ شناخت تعادل، تناسب، ترسیم، تنوع، تاکید، وحدت و …

۳٫ معرفی مواد و مصالح در طراحی داخلی

۴٫ مدیریت نور و رنگ در طراحی داخلی

۵٫ آشنایی با روند طراحی، دیاگرام آزاد و …

۶٫ شناخت سبک های طراحی و معماری اروپا، آمریکا و ایران

۷٫ شناخت سبک ها و مدل های طراحی دکوراسیون

۸٫ شناخت انواع دکورها و نحوه افزایش اثرگذاری آنها

 

مبانی طراحی منظر و المان های طراحی منظر

تعریف :

طراحی محوطه و منظر امروزه دارای بازار کار گسترده ای است که عمدتاً توسط افراد با تخصص های  مختلف انجام می پذیرد. شناخت مبانی طراحی منظر و فضای سبز برای ایجاد نتیجه مناسب امری ضروری است و به این مهم با توجه به امکانات محیطی، عملکردی، اکولوژی و توسعه پایدار در طول این درس به آن پرداخته می شود. آنچه دارای اهمیت زیاد است توجه به شرایط محیطی (عملکرد، محیطی طبیعی و انسان ساخت، منظر، ایجاد محیطی دلپذیر و …) و به طور کل  مواردی است که مبانی آن می تواند برای هدف کلی دوره بسیار تاثیر گذار باشد.

درس مبانی طراحی منظر به شناخت اجمالی از محیط زیست، طراحی منظر و اصول و ضوابط حاکم بر آن می پردازد، ترکیب محیط طبیعی و انسان ساخت، طراحی و اجرای محوطه بستگی به عوامل متعدد نشات گرفته از خصوصیات و قابلیت های محیطی، ساختار معماری، عملکرد فضا، شناخت از مصالح، نحوه و روند انجام مطالعات، عملکرد و توجه به منظر سازی با ترکیب نرم سخت و مباحث اجرایی تماماً مواردی هستند که در این درس بطور اجمالی آموزش داده می شوند.

مباحثی که در طول این دوره ارایه می گردد به شرح زیر است:

 سرفصل دروس

-        مفاهیم، دیدگاه ها و اصول در رابطه با محیط و منظر

-        آشنایی اولیه با عوامل موثر در طراحی محیط و منظر (آب، خاک، گیاه و …)

-        آشنایی با ارتباط دانش محیط زیست با طراحی منظر

-        آلودگی های محیط زیست (آب، خاک، هوا و …)

-        تقسیم بندی و تعریف فضاهای باز شهری

-        آشنایی مقدماتی با نگرش های محیط و منظر در ایران و جهان در طول تاریخ

-        اصول و مبانی نقشه خوانی، نقشه کشی، بیان تصویری و طراحی با دست

-        آشنایی با روش های اجرایی محوطه و مواد و مصالح در طراحی محوطه و فضاهای سبز

-        روش تهیه نقشه، ترسیم طرح های محوطه و فضای سبز

-        آشنایی با تکنیک های طراحی محیط و منظر

-        آشنایی با مبانی کاربردی در طراحی محیط و منظر

-        آشنایی مقدماتی با خاک شناسی، گیاه و … به روش کاربردی به منظور بررسی سایت

-        آشنایی عناصر طراحی همچون شکل زمین، تاسیسات محوطه، زهکشی، آبیاری و …

-        آشنایی با استفاده از گونه های گیاهی در طراحی منظر و اصول اولیه طراحی کاشت (گیاه شناسی عملی و کاربردی)

-        الگو شناسی فرم محیط و منظر

-        آشنایی مقدماتی با طرح های معماری منظر از طریق نمونه های موردی