بازار کار

همانطور که گفته شد دوره مهندسی طراحی محیط و منظر یک دوره متشکل از تخصص های مختلف بوده، بنابراین پیش بینی می گردد که افراد فارغ التحصیل بتوانند در ادارات و شرکت های مختلف دولتی و تخصصی مشغول به کار گردند:

لیست برخی از سازمان ها و شرکت های مرتبط در زیر ارائه شده است:

 1. واحد های شهر سازی و معماری شهرداری ها
 2. واحد های فضای سبز شهرداری ها
 3. شرکت های مهندس مشاور و پیمانکار در زمینه فضای سبز
 4. شرکت های مهندس مشاور و پیمانکار در زمینه معماری
 5. شرکت های مهندس مشاور و پیمانکار در زمینه شهر سازی
 6. شرکت های مهندس مشاور و پیمانکار در زمینه طراحی و دکوراسیون
 7. شرکت های مهندس مشاور و پیمانکار در زمینه عمران
 8. بخش های فنی و تخصصی وزارت کشور
 9. بخش های فنی و تخصصی وزارت مسکن
 10. شرکت های تابعه وزارت مسکن
 11. بخش های مختلف وزارت کشاورزی
 12. شرکت های تابعه وزارت کشاورزی در زمینه باغ و پارک